Het is 2021. Sinds 1 januari geldt de Wet franchise. Deze wet heeft grote invloed op de verhoudingen binnen franchiserelaties. Binnen de juridische zorgde de wet voor nogal wat ophef. Niet alleen werd de wet met stoom en kokend water door het parlement geloodst, ook blinkt de wet niet uit in kwaliteit. Daarnaast kun je je afvragen of de wet niet regelt, wat toch al gold. Dat laatste maakt de wet belangrijk voor het schrijven van contracten in het algemeen. In deze bijdrage volgen enkele tips die bij het opstellen van contracten van belang zijn, vanuit het kader van de Wet franchise.

Zorgplicht in franchise

Binnen franchise moeten franchisegever en franchisenemer zich sinds 1 januari 2021 volgens de wet als goed franchisegever en goed franchisenemer gedragen. Zij moeten zich ook elkaars belangen aantrekken. Dit beginsel is niet nieuw. De Hoge Raad legde dit beginsel al in 1957 vast. Dat betekent dat iedere contractspartij, ongeacht in welke branche, gebonden is zich de gerechtvaardigde belangen van zijn contractspartner aan te trekken. En zo gek is dat niet. Immers: wie niet wil wat u geschiedt, doe dat ook een ander niet!

Informatieplicht bij franchise

Ook moet de franchisegever die een franchisenemer wil verleiden voor zijn formule te kiezen, informatie over zijn formule waarin de franchise wordt geëxploiteerd verstrekken. Die informatie moet duidelijk en begrijpelijk zijn en de franchisenemer een goed beeld geven van wat hij van de formule mag verwachten. De franchisenemer moet aan hand van de informatie ook nader onderzoek doen, zodat hij zich geen verkeerde voorstelling van zaken maakt over zijn nieuwe business. Ook dit is niet nieuw. Denk maar eens over de aankoop of verkoop van bijvoorbeeld een winkelpand: de verkoper moet meedelen, wat hij weet over het pand en mag geen gegevens (zoals verborgen gebreken) verzwijgen. De koper – die een winkel wil exploiteren in het pand – moet nagaan, wat binnen het bestemmingsplan van de gemeente mogelijk is en welke vergunningen hij moet hebben.

Concurrentiebeding bij franchise

Een laatste punt is het concurrentiebeding. Deze mag volgens de Wet franchise niet langer duren dan één jaar, is beperkt tot het gebied waar de franchisenemer actief was, moet op schrift zijn gesteld en het beding moet een verklaring bevatten waarom het concurrentiebeding nodig is. Dit klinkt heftig en dat zal het in sommige gevallen, waarin eigenlijk geen rechtvaardiging voor een concurrentiebeding bestaat, best wel zijn. Nieuw is het niet. Sinds de invoering van de WWZ in 2015 gelden in het arbeidsrecht soortgelijke eisen en beperkingen voor het concurrentiebeding.

Afronding

De nieuwe Wet franchise lijkt een aardverschuiving te veroorzaken, maar eigenlijk bestaan de verplichtingen al. De nieuwe wet kan dan ook dienen als baken om te kijken of een contract goed in elkaar zit en fair is. Daarbij helpen de teams van facily LAW juristen & mediators en facily LAW advocatuur jou natuurlijk graag.

Let op! U verlaat de site facily LAW Mediation! X Doorgaan