Veelgestelde corona vragen

De wereld is in de ban van het corona virus. We weten niet wat en hoe lang het duurt. Daarom heeft de Nederlandse overheid steunmaatregelen aangekondigd.

Iedereen loopt met heel veel vragen wat te doen in deze moeilijke tijden. Op deze pagina proberen wij jou zo veel als mogelijk antwoorden te geven. Als je na het lezen van deze vragen en antwoorden nog meer informatie wenst, neem contact met ons op.

NOW 3.0 per 1 oktober 2020

De nieuwe NOW 3.0 regeling is gepubliceerd door de Rijksoverheid.
De essentie hiervan is de volgende:

*  De 3.0 regeling geldt tot 1 juli 2021 (3 tijdvakken van 3 maanden, waarbinnen aspecten van de regeling aangepast kunnen worden).
*  Met ingang van het tweede tijdvak (dus per 1 januari 2021) gaat het omzetverlies, waardoor aanspraak gemaakt kan worden op de regeling, van 20% naar 30%.
*  De steun over, die nu nog 90% van de loonkosten betreft, wordt geleidelijk afgebouwd van 80%, naar 70% naar 60%.
*  Ter compensatie van deze afbouw is de mogelijkheid in het leven geroepen om de loonsom te laten dalen (zonder dat dit ten koste gaat van de subsidie) met 10%, 15% en 20%.
*  De korting op de subsidie die gold onder NOW 2.0 bij ontslag op bedrijfseconomische gronden, wordt losgelaten.
*  Het maximaal te vergoeden loon per werknemer zal in het derde tijdvak van de NOW 3.0 regeling (dus in de maanden april, mei en juni 2021) worden verlaagd naar maximaal 1x het dagloon.

Zoals altijd met regelingen, subsidies en tegemoetkomingen kan per situatie binnen jouw bedrijf of organisatie een bepaalde aanpak effectiever zijn dan een andere. Heb je maatwerk advies nodig over de optimale inzet van de NOW 3.0 regeling? Stuur ons dan een e-mail met je contactgegevens: info@facilylawmediation.com

Zijn er nog webinars te volgen voor informatie?

Er staan op dit moment geen nieuwe webinars gepland.

Zodra er weer één georganiseerd wordt ontvangen de bij ons geregistreerde relaties een uitnodiging.
Tevens plaatsen wij dat bericht op social media.

NOW 2.0, verlenging van de periode.

De NOW is verlengd met een periode van 3 maanden, waarbij een tegemoetkoming voor de loonkosten over de periode juni, juli, augustus en september 2020 kan worden aangevraagd.

Werkgevers die te maken hebben met tenminste 20% verwacht omzetverlies, kunnen bij UWV een tegemoetkoming voor deze periode aanvragen ter hoogte van maximaal 90% van de loonsom, gerelateerd aan het omzetverlies. De omzetdaling wordt vastgesteld over een periode van 4 maanden die start op 1 juni, 1 juli, 1 augustus of 1 september 2020 en volgt daarbij de systematiek van de eerste periode.

Waarin verschilt NOW 1.0 van 2.0?

 • De referentiemaand voor de loonsom is voor het tweede tijdvak vastgesteld op maart 2020 (peildatum 15 mei);
 • De oproep  om geen ontslag aan te vragen om bedrijfseconomische redenen blijft van kracht,  maar de korting op de subsidie zou worden verlaagd van 150% naar 100%. Echter, tijdens het Tweede Kamer debat van 28 mei jl. zijn gewijzigde besluiten genomen:
  In de NOW 2.0 blijft de correctie op de subsidie bij bedrijfseconomisch ontslag bestaan, maar de subsidie wordt niet meer extra verlaagd. Bedrijven verklaren bij de nieuwe NOW-aanvraag wel dat zij overleggen met vakbonden als zij voor meer dan 20 medewerkers bedrijfseconomisch ontslag willen aanvragen. Dit sluit aan bij de regelgeving rondom collectief ontslag. Ook blijft de wettelijke bescherming bij ontslag gewoon van kracht. De ontslagboete is dus, na het debat in de Tweede Kamer, geschrapt.
 • Aan werkgevers wordt in NOW 2.0 de inspanningsverplichting opgelegd om hun werknemers te stimuleren een ontwikkeladvies aan te vragen of scholing te volgen voor behoud van werk;
 • Over 2020 en tot en met de aandeelhoudersvergadering in 2021 mag geen dividend of bonus worden uitgekeerd en mogen er geen eigen aandelen worden ingekocht, wanneer er sprake is van een steunbedrag op of boven het bedrag waarvoor een accountantsverklaring vereist is. Voor werkmaatschappijen die als onderdeel van een concern een NOW-subsidie hebben gekregen geldt dit drempelbedrag niet, zij moeten zich hier altijd aan houden;
 • De opslag op de loonkosten wordt verhoogd van 30% naar 40%.

Wat gaat er veranderen m.b.t. bedrijfseconomisch ontslag?

In de eerste versie van de NOW 2.0 regeling werd vermeld dat de verplichting voor werkgevers om geen ontslag aan te vragen blijft bestaan, maar dat de korting op de subsidie wordt verlaagd van 150% naar 100%. Dat wil zeggen dat de subsidie gekort wordt met 100% van de loonsom(men) van de werknemer(s) waarvoor bedrijfseconomisch ontslag is aangevraagd.

Onder invloed van het debat in de Tweede Kamer en het overleg met Werkgeversorganisatie VNO-NCW en de Vakbonden, wordt deze afspraak, onder voorwaarden, versoepeld. Wij publiceren de exacte regeling zodra deze in detail bekend is gemaakt.

Seizoenspatronen of grote verschillen in periodieke loonsom? Nieuwe uitgangspunten.

Bij de verlenging van de NOW regeling worden bedrijven met een seizoenspatroon tegemoet gekomen, doordat bij de referentiemaand voor de loonsom is gekozen voor maart, in plaats van januari. De aanpassing biedt uitkomst voor seizoensbedrijven die tussen januari en maart van dit jaar een toename in personeel hadden.

Voor bedrijven met een seizoenspatroon is ook een oplossing gezocht voor het eerste tijdvak. Daarvoor geldt dat indien de loonsom van maart tot en met mei hoger is dan de loonsom van drie maal januari, de loonsom van maart als uitgangspunt wordt genomen. Hiermee gaat het subsidiebedrag voor de werkgever omhoog. Deze nieuwe rekenmethode geldt automatisch voor alle werkgevers met een hogere gemiddelde loonsom in de periode maart tot en met mei dan in de maand januari.

Hogere loonsom door periodieke uitkering? Nieuwe berekening.

In het tweede subsidietijdvak van de NOW wordt de subsidie gebaseerd op de loonsom van maart en vergeleken met de loonsom van juni, juli, augustus en september. Bij de bevoorschotting en de vaststelling van de subsidie zal het UWV de loonsommen van de verschillende maanden zo zuiver mogelijk toepassen en vergelijken. Zo worden extra periode salarissen, zoals een dertiende maand, en de uitbetaling van vakantiebijslag uit de loonsommen gehaald. Het uitbetalen van een extra periode salaris heeft daarmee geen effect op de hoogte van de subsidie. Zo wordt voorkomen dat werkgevers enkel vanwege de betaling van een extra periode salaris de volledige NOW-subsidie moeten terugbetalen, vanwege een dalende loonsom.

Inspanningsverplichting ontwikkeladvies/scholing.

Voor het tweede tijdvak van de NOW geldt voor werkgevers een inspanningsverplichting om hun werknemers te stimuleren een ontwikkeladvies aan te vragen of scholing te volgen voor behoud van werk. Op het moment dat het werk sterk is verminderd of dreigt te verdwijnen is er mogelijk ruimte voor oriëntatie op een andere loopbaan en/of scholing richting ander werk. Werkgevers kunnen hun werknemers stimuleren door bijvoorbeeld tijd of middelen, bijvoorbeeld uit O&O-fondsen, beschikbaar te stellen.
Ter ondersteuning stelt het kabinet € 50 mln. beschikbaar voor een crisispakket ‘NL leert door’. Daarmee kunnen mensen die door de crisis hun werk verloren hebben of dreigen te verliezen zich heroriënteren op baankansen en daarvoor zo nodig (online) scholing volgen. Dit crisispakket heeft een looptijd van juli tot en met december 2020. Nadere informatie en voorlichting hierover volgt.

Wie kan deelnemen aan de NOW 2.0 regeling?

De uitgangspunten zijn ongewijzigd t.o.v. NOW 1.0:

Iedere werkgever die voldoet aan de voorwaarden (onder andere een verwacht omzetverlies van ten minste 20%) kan een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten, of je nu al wel of niet hebt deelgenomen aan de eerste NOW.

Indien je een eerste aanvraag doet kun je de periode voor omzetdaling laten beginnen op 1 juni, 1 juli, 1 augustus of 1 september. Indien je voor de tweede keer een beroep doet op de NOW moet de omzetperiode aansluiten op de periode gekozen in het eerste tijdvak.

Waar en hoe vraag ik de NOW 2.0 regeling aan?

Het UWV voert de NOW regeling uit.

Er wordt gestreefd naar openstelling van het tweede aanvraagtijdvak per 6 juli 2020, waarbij een tegemoetkoming voor de loonkosten over de periode juni, juli, augustus en september kan worden aangevraagd.

Je kunt via de website van het UWV de aanvraag indienen: https://www.uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/now/detail/now-aanvragen.

Je kunt je boekhouder, accountant of jurist eventueel vragen je hierbij te helpen.

Kan ik hulp krijgen bij aanvraag van de NOW-regeling?

Ja, dat kan. Neem contact met ons op voor hulp.

 

 

Uitstel betaling belastingen verlengd tot 1 september 2020.

De Belastingdienst verleent langer uitstel van betaling aan ondernemers. Terugbetalen hoeft pas weer vanaf 1 september. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden voldaan. De belastingrente en invorderingsrente voor alle belastingmiddelen zijn tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01%. Ook andere belastingmaatregelen uit het eerste steunpakket, zoals een versoepeling van het urencriterium voor zzp’ers en de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen, zijn tot 1 september 2020 verlengd.

Als je uitstel aanvraagt krijg je bij de eerste aanvraag direct 3 maanden uitstel van betaling. Daarvoor hoef je maar één keer een verzoek in te dienen (voor uitstel van alle belastingsoorten). Je kunt ook voor een langere periode uitstel aanvragen. In dat geval moet je verklaren geen dividenden en bonussen uit te keren, of eigen aandelen inkopen. Met die regel wil de Belastingdienst ervoor zorgen dat zoveel mogelijk geld in de bedrijven blijft.

Bij ons zijn formats beschikbaar voor het aanvragen van uitstel. Stuur ons een e-mail met je contactgegevens en we helpen je verder.

Voor welke belastingen kan ik uitstel van betaling vragen?

Er kan uitstel van belastingbetaling aangevraagd worden voor 3 maanden. Deze regeling  geldt, nu de NOW 2.0 van kracht wordt, tot 1 oktober 2020.  Voor kleine ondernemers kan een langere uitstelperiode worden aangevraagd dan 3 maanden (standaard en in bijzondere omstandigheden ook langer) en er wordt tijdelijk meer vrijgegeven op g-rekeningen zodat de bouw- en uitzendbranche geholpen wordt. Uitstel van belastingbetaling kan aangevraagd worden voor:

 • inkomstenbelasting
 • vennootschapsbelasting
 • omzetbelasting
 • loonbelasting
 • kansspelbelasting
 • accijns
 • verbruiksbelasting alcoholvrije dranken
 • assurantiebelasting
 • verhuurderheffing
 • energiebelasting en andere milieubelastingen
 • vergelijkbare belastingen in Caribisch Nederland

 

Meer informatie lees je op : https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/coronavirus-belastingmaatregelen-om-ondernemers-te-helpen

 

 

Wat houdt de NOW ook al weer in?

Vanwege de uitbraak in Nederland van het coronavirus in februari/maart 2020 is er een nieuwe regeling: de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).

De NOW is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies van 20% of meer tegemoet te komen. Hierdoor kunnen werkgevers hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. Ook uitzendbureaus kunnen voor de bij hen in dienst zijnde uitzendkrachten een beroep op de regeling doen.  De NOW komt in plaats van de regeling voor werktijdverkorting. De regeling werktijdverkorting is dus gestopt.

De tegemoetkoming kan in ieder geval voor 3 maanden aangevraagd worden, met de mogelijkheid tot verlenging (eventueel onder andere voorwaarden) met inmiddels nog eens 4 maanden.

De NOW 1.0 is live gegaan op maandag 6 april. De periode waarover je als ondernemer tegemoetkoming kan krijgen, hangt niet van deze datum af. Je kunt een tegemoetkoming krijgen voor een periode van 3 maanden. Die periode kan ingaan op 1 maart 2020, 1 april 2020 of 1 mei 2020.

Voor de periode juni, juli, augustus en september 2020 is inmiddels de NOW 2.0 regeling aangekondigd.

Hoe werkt het bepalen van omzetverlies?

Je kunt een omzetdaling opgeven in een aangesloten meetperiode van 3 maanden die start op 1 maart, 1 april of 1 mei 2020 (bijvoorbeeld van 1 april t/m 30 juni). Mocht je onderneming bestaan uit verschillende bedrijven, dan gaat het hier om de totaaltelling op concern niveau.
De omzet in deze periode van 3 maanden wordt vergeleken met een referentieperiode: de omzet van januari tot en met december 2019 gedeeld door 4.

Door de verlenging van de NOW regeling, in versie 2.0 geldt de omzetdaling ook over een periode van 3 maanden gemeten vanaf 1 juni, 1 juli, 1 augustus of 1 september.

Ondernemingen die op 1 januari 2019 nog niet bestonden hanteren een andere berekening van de omzetdaling. Is je onderneming na 1 maart 2020 gestart? Dan kan er geen aanspraak worden gemaakt op de NOW.

Achteraf worden opgaven en aanvragen gecontroleerd door de Belastingdienst.

Een ondernemer kan in beginsel een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom). UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Voorwaarde voor uitkering is dat er geen personeel ontslagen mag worden tijdens de subsidieperiode.
De aanvraag geldt voor 3 maanden, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens 4 maanden (zie de gewijzigde voorwaarden bij de eerste vragen in deze FAQ Corona).

Bij 100% vervallen omzet, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van de werkgever.
Bij 50% vervallen omzet, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van de werkgever.
Bij 25% vervallen omzet, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.

Het UWV heeft bij de Belastingdienst inzage in het totale SV loon van je onderneming. Dat is de basis van de berekening.  Achteraf wordt vastgesteld wat het daadwerkelijke omzetverlies is geweest. Voor grote aanvragen is hierbij een accountantsverklaring vereist.

Voor de definitie van omzet wordt aangesloten bij de omzetdefinitie in het jaarrekeningenrecht.
Hierin wordt uitgegaan van de netto-omzet: de opbrengst uit levering van goederen en diensten uit het bedrijf van de rechtspersoon onder aftrek van kortingen en over de omzet geheven belasting.
Opbrengsten zijn baten die ontstaan bij de uitvoering van de normale activiteiten van een onderneming. Dit betekent dat omzet wordt verantwoord als de activiteiten betrekking hebbend op de levering van goederen of diensten voor een specifieke klant waarmee een (verkoop)contract is gesloten.
Ontvang je andere opbrengsten dan uit de verkoop, zoals uitkeringen, subsidies, renteopbrengsten en bijdragen vanuit een overheidsinstelling of andere opbrengsten, zoals giften, of declaraties vanuit zorgverzekeraars? Dan vallen deze opbrengsten voor de regeling ook onder omzet.

Onderstaande link is nog niet geactualiseerd op basis van de besluitvorming in de Twee Kamer op 28 mei jl. maar geeft wel de nodige informatie:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/now/now-veranderingen-per-1-juni

Als werk gedeeltelijk vervalt, vraagt de ondernemer dan alleen voor dat percentage de NOW aan?

De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is (afhankelijk van de terugval in omzet) maximaal 90% van de loonsom. Hoe groter de terugval in omzet, hoe hoger de tegemoetkoming. Bijvoorbeeld:
indien 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom;
indien 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom;
indien 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom.

Wat als er in het omzetverlies iets veranderd?

Als werkgever geef je bij de aanvraag je verwachte omzetdaling op. Als het UWV positief oordeelt, keert het een voorschot van 80% uit, verspreid over 3 termijnen. Het eerste deel wordt uitbetaald binnen 2 tot 4 weken na de aanvraag.

Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend, dien je vaststelling van de subsidie aan te vragen. In beginsel is hiervoor een accountantsverklaring vereist. Vervolgens zal UWV binnen 52 weken een eindafrekening doen. Die kan hoger of lager uitvallen dan bij de eerste opgave werd verwacht. In die eindafrekening worden wijzigingen in de situatie tijdens het van kracht zijn van de NOW regeling verwerkt.

Achteraf wordt dus vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest.

Hoe weet het UWV hoeveel er uitgekeerd moet worden?

Het UWV heeft bij de Belastingdienst inzage in het totale SV loon van uw onderneming. Dat is de basis van de berekening.  Achteraf wordt vastgesteld wat het daadwerkelijke omzetverlies is geweest. Voor grote aanvragen is hierbij een accountantsverklaring vereist. Wanneer dit precies van toepassing is, moet nog worden bepaald.

Het is mogelijk om, tijdens de Corona crisis, aan collega bedrijven personeel uit te lenen. Waar moet u op letten?

Het uitlenen van personeel tijdens de Corona crisis vindt plaats bij wijze van hulpbetoon zonder winstoogmerk. Hierbij geldt wel dat het loonvoorschrift, zoals bedoeld in de WAADI, van kracht blijft. Tevens dien je in de Kamer van Koophandel de registratie te maken dat je personeel uitleent. Omdat dit nogal specifieke vereisten zijn en er nog meer spelregels gelden, raden we je aan altijd met ons contact op te nemen om de voor- en tegens te bespreken.

Ben ik verplicht tot 100% van het salaris uit te betalen?

Ja, dat moet om in aanmerking te komen voor de NOW. Overigens geldt dit altijd (100% doorbetaling) als er sprake is van een situatie die de medewerker niet aan te rekenen is. Het normale arbeidsrecht blijft immers gewoon van toepassing.

Wat is er geregeld voor ZZP’ers?

Er is een tijdelijke, versoepelde regeling om zelfstandig ondernemers (waaronder ZZP’ers) te ondersteunen. Die regeling zal worden uitgevoerd door de gemeenten. Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden (NOW 1.0) en vervolgens voor een periode van maximaal 4 maanden (NOW 2.0) en vervallend op 1 oktober 2020, via een versnelde procedure, een aanvullend inkomen krijgen tot het sociaal minimum. Deze regeling valt onder de bijzondere bijstand. Dit aanvullend inkomen hoeft niet te worden terugbetaald. Daarbij is er bij deze tijdelijke bijstandsregeling onder NOW 1.0 geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Onder NOW 2.0 zal de partnertoets wel plaatsvinden.

Er bestaat een aantal regelingen voor ZZP’ers:
a.   Tozo 2 (tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers, en opvolger van Tozo 1).  Zie voor toelichting de separate vraag en antwoord over Tozo 2.
b.  TVL (opvolger van TOGS). Zie verder de toelichting over TVL.
c.   Verruiming borgstelling MKB kredieten (BMKB-C). Met deze regeling kun je bij je eigen bank afspraken maken waardoor je eenvoudiger en sneller een krediet kunt afsluiten of een bestaande
financiering kunt uitbreiden. Om de procedure te versnellen heeft de overheid met banken afspraken gemaakt over de beoordeling van kredietaanvragen. Meer informatie lees je op:
https://www.kvk.nl/corona/bmkb-c–borgstelling-mkb-kredieten-verruimd/
d.  Belastingmaatregelen voor ondernemers waaronder betalingsuitstel en lagere rente.
e.  Uitstel van aflossing op leningen bij banken.

Tozo 1 wordt Tozo 2 en geldt tot eind september 2020.

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) wordt, met aangepaste voorwaarden met 4 maanden verlengd tot eind september. De verlengde regeling heet Tozo 2. Met de verlenging kunnen ondernemers die nu een uitkering levensonderhoud krijgen en aan de voorwaarden van Tozo 2 voldoen, tot en met september een Tozo-uitkering ontvangen. De Tozo 2 staat ook open voor nieuwe aanvragen.

De voorwaarden van Tozo 1 en 2 zijn grotendeels hetzelfde. Belangrijk verschil: bij Tozo 2 telt wél mee wat het inkomen van de partner is voor het vaststellen van de hoogte van de uitkering. Bij Tozo 1 gold deze partnertoets niet.
De partnerinkomenstoets wordt uitgevoerd als je de aanvullende uitkering levensonderhoud aanvraagt. Als het huishoudinkomen boven het sociaal minimum komt, heb je geen recht op deze regeling.

Ook de lening voor bedrijfskapitaal binnen de Tozo wordt verlengd. Het maximaal te lenen bedrag binnen de Tozo is 10.157 euro.

Tozo 2 geldt voor de maanden juni, juli, augustus en september en loopt op 1 oktober 2020 af. Aanvragen van Tozo 2 kan per 1 juni via de woongemeente. De exacte startdatum voor de aanvraag kan per gemeente verschillen.

TVL is de opvolger van de TOGS regeling voor ZZP’ers.

Deze TVL regeling (Tegemoetkoming Vaste Lasten) is vanaf half juni de opvolger van de TOGS en is bedoeld voor mkb-bedrijven die structureel meer dan 30% omzetverlies leiden door de coronacrisis. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen, kunnen tot 50.000 euro tegemoetkoming krijgen om vaste lasten (excl. loonkosten) op te kunnen blijven brengen.

Bedrijven in sectoren die in aanmerking komen voor de TOGS kunnen straks van de TVL gebruikmaken. Voor de regeling is een miljard euro uitgetrokken. De TVL wordt uitgevoerd door RVO. Aanvragen kan naar verwachting vanaf half juni. Op dat moment loopt de TOGS-regeling af. De TVL gaat met terugwerkende kracht in op 1 juni en loopt af op 30 september 2020. De TOGS loopt weliswaar af op 15 juni, maar is tot 26 juni aan te vragen bij RVO. De aanvraagperiodes van de twee regelingen overlappen dus deels.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/tvl

Startupregeling COL, wat is dat?

Vanwege het grote aantal aanvragen is een tweede tranche van 150 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de Corona-Overbruggingslening (COL). Met deze kredietregeling kunnen startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers via Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROMS) een aanvraag indienen. Eerder was hier 100 miljoen euro voor gereserveerd.

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/04/25/coronavirus-overbruggingskrediet-gericht-op-startups-en-scale-ups-vanaf-29-april-beschikbaar

Nog geen flexwerkersregeling.

Het kabinet heeft nog geen besluit genomen over een regeling voor flexwerkers. Op tafel ligt de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA), maar die regeling kent grote nadelen, aldus het kabinet. Deze nadelen hebben onder meer te maken met het feit dat maatwerk leveren moeilijk is en er weinig capaciteit bij uitvoerder UWV beschikbaar is. Het kabinet wil daarom met de Tweede Kamer overleggen over de invulling van deze regeling.

Zodra hier meer over bekend is zullen we de informatie publiceren.

Mijn opdrachtgever beroept zich op overmacht. Klopt dat?

Overmacht is aanwezig als
a.  de toegezegde prestatie niet wordt geleverd, maar
b.  degene die moet presteren daar geen schuld aan heeft, en
c.  het uitblijven van de prestatie op grond van de wet, de overeenkomst en de algemeen in Nederland levende opvattingen, niet voor zijn rekening en risico komt.

Bij overmacht gaat het vrijwel altijd om situaties die degene die moet presteren, niet kan beïnvloeden. Denk hierbij aan de door de overheid opgelegde sluiting van restaurants etc., waardoor de restauranthouder geen inkomsten meer kan genereren en zijn huur mogelijk niet meer kan betalen en de leveranciers van zijn producten moet afbellen.

Bij overmacht luistert het nauw. Als bijvoorbeeld wordt gedacht aan sluiting van de rechtbanken voor publiek, sluit die sluiting niet uit dat de gebouwen nog steeds moeten worden schoongemaakt. De schoonmaker kan ook nog steeds fysiek het gebouw in; dat gebouw staat er immers nog. In dat geval kan de rechtspraak vanwege de sluiting niet de overmacht-kaart trekken. Van belang is om te kijken wat het contract over dergelijke situaties zegt. Staart u zich dan niet blind op de term ‘Corona’ maar kijk over de overmachtbepaling iets regelt over epidemie, ziekte of overheidsingrijpen in het algemeen. Indien het contract niets zegt, is een snelle toetst of de maatregelen vrijwillig zijn getroffen, danwel het gevolg van een maatregel van overheidswege.

Indien sprake is van overmacht, kan de overeenkomst worden ontbonden, maar is schadevergoeding uit den boze.

Geen overmacht? En dan?

Als wordt vastgesteld dat je contractpartner zich niet op overmacht kan beroepen, moet hij in principe de overeenkomst nakomen. Doet hij dat niet, is hij schadeplichtig en mag je bijvoorbeeld winstderving en doorlopende kosten vorderen.  Echter, het is de vraag of dit juridische gelijk je ook commercieel gaat helpen.  Wij schatten in dat de Corona crisis namelijk op een gegeven moment eindigt en dan zal een eventueel halsstarrige houding je niet in dank worden afgenomen. Bedenk dus goed of het ‘juridische korte termijn succes’ opweegt tegen de ‘commerciële lange termijn gevolgen’.

Mijn leverancier of afnemer geeft aan de overeenkomst niet na te kunnen komen. Wat nu?

Eerst moet worden nagegaan of de niet-nakoming komt doordat de overheid maatregelen afkondigt of dat het een eigen beslissing betreft.
Als de overheid bepaalde activiteiten verbiedt (zoals evenementen met meer dan 100 aanwezigen, of zoals geldt per 24 maart 2020, álle evenementen en samenkomsten) of bepaalde maatregelen beveelt (zoals integrale sluiting van horeca, sportclubs en andere vrije tijdsbestedingen) is overmacht een gegeven en kan nakoming of schadevergoeding niet verlangd worden.
Als de sluiting een eigen initiatief is, kan de overmacht-kaart in principe niet worden getrokken. Dit is een zuiver juridisch oordeel: uitdrukkelijk geen moreel oordeel.

Wat is de positie van de werknemer?

De werkgever is het niet toegestaan,  als gebruik wordt gemaakt van de NOW regeling, ontslag aan te vragen voor medewerkers op grond van bedrijfseconomische redenen. De werknemers ontvangen tijdens de periode waarin de NOW regeling van kracht is hun volledige salaris. De werknemer hoeft geen aanspraak te doen op de WW, dus er worden dan ook geen WW-rechten opgesoupeerd.

Als een gezinslid ziek is, moet het hele gezin thuis blijven. Is de medewerker dan ziek?

Als de medewerker niet zelf ziek is, maar een gezinslid wél, dan blijft de medewerker thuis op grond van een regel die buiten de invloedsfeer van de medewerker ligt. Het beschikbaar zijn van de NOW regeling moet leiden tot loonbetaling.

Een medewerker is ziek, maar het project stopt ook. NOW of ziektewet van toepassing?

Ziek zijn wil niet zeggen dat je ook arbeidsongeschikt bent. Deze regel gold al en blijft ook onder crisis gelden.  Het is dus noodzakelijk goed met de medewerker in gesprek te gaan of deze daadwerkelijk arbeidsongeschikt is. Als een medewerker ziek is en dus ook arbeidsongeschikt, moet er loon doorbetaald worden.

Als een medewerker naar huis wordt gestuurd door de opdrachtgever (of werkgever) dan is de medewerker niet per definitie ziek, maar kan hij door de maatregel geen werk uitvoeren.  Als hierdoor omzet wordt misgelopen en men voldoet aan de regels van het NOW, dan vallen deze uren daar ook onder.

 

Een tijdelijk contract loopt af tijdens NOW periode. Kan ik verlengen?

Ja, dat kan. Als je in die periode besluit de tijdelijke medewerker een verlenging van het contract aan te bieden, dan kan dat.

Let wel op dat je in het geval je het contract niet wenst te verlengen, tijdig de schriftelijke mededeling doet aan de medewerker. De termijn van 1 maand aanzegging blijft immers bestaan.

Moeten vakantiedagen opgenomen worden in de periode waarin sprake is van een NOW subsidie?

Vakantiedagen die al ingepland stonden (en aangevraagd werden vóórdat er sprake was van de Coronacrisis) moeten opgenomen worden in de periode waarin ze vooraf waren gepland. Wij raden wel aan met de medewerker de dialoog hierover aan te gaan. Op dit moment (23 april 2020) wordt over de rechtvaardigheid hiervan gedebatteerd. Mogelijk komt er een gewijzigd standpunt/zienswijze. Anderzijds worden werkgevers niet blij van het vooruitzicht als bijvoorbeeld de meerderheid van de werknemers in Q4 alle vakantiedagen wil opnemen. Dialoog blijft de sleutel.

Een werkgever kan medewerkers niet verplichten om ongeplande vakantiedagen op te nemen tijdens de duur van de NOW.

Tijd-voor-tijd uren (opgebouwd op basis van meerwerk/overwerk) kunnen wel gevraagd worden op te nemen.

Is er sprake van pensioenopbouw als de NOW regeling van toepassing is?

Pensioenopbouw gaat gewoon door, omdat pensioen wordt opgebouwd over het loon en het loon moet voor de volle 100% worden doorbetaald.

Let op! U verlaat de site facily LAW Mediation! X Doorgaan