Je kunt een omzetdaling opgeven in een aangesloten meetperiode van 3 maanden die start op 1 maart, 1 april of 1 mei 2020 (bijvoorbeeld van 1 april t/m 30 juni). Mocht je onderneming bestaan uit verschillende bedrijven, dan gaat het hier om de totaaltelling op concern niveau.
De omzet in deze periode van 3 maanden wordt vergeleken met een referentieperiode: de omzet van januari tot en met december 2019 gedeeld door 4.

Door de verlenging van de NOW regeling, in versie 2.0 geldt de omzetdaling ook over een periode van 3 maanden gemeten vanaf 1 juni, 1 juli, 1 augustus of 1 september.

Ondernemingen die op 1 januari 2019 nog niet bestonden hanteren een andere berekening van de omzetdaling. Is je onderneming na 1 maart 2020 gestart? Dan kan er geen aanspraak worden gemaakt op de NOW.

Achteraf worden opgaven en aanvragen gecontroleerd door de Belastingdienst.

Een ondernemer kan in beginsel een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom). UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Voorwaarde voor uitkering is dat er geen personeel ontslagen mag worden tijdens de subsidieperiode.
De aanvraag geldt voor 3 maanden, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens 4 maanden (zie de gewijzigde voorwaarden bij de eerste vragen in deze FAQ Corona).

Bij 100% vervallen omzet, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van de werkgever.
Bij 50% vervallen omzet, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van de werkgever.
Bij 25% vervallen omzet, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.

Het UWV heeft bij de Belastingdienst inzage in het totale SV loon van je onderneming. Dat is de basis van de berekening.  Achteraf wordt vastgesteld wat het daadwerkelijke omzetverlies is geweest. Voor grote aanvragen is hierbij een accountantsverklaring vereist.

Voor de definitie van omzet wordt aangesloten bij de omzetdefinitie in het jaarrekeningenrecht.
Hierin wordt uitgegaan van de netto-omzet: de opbrengst uit levering van goederen en diensten uit het bedrijf van de rechtspersoon onder aftrek van kortingen en over de omzet geheven belasting.
Opbrengsten zijn baten die ontstaan bij de uitvoering van de normale activiteiten van een onderneming. Dit betekent dat omzet wordt verantwoord als de activiteiten betrekking hebbend op de levering van goederen of diensten voor een specifieke klant waarmee een (verkoop)contract is gesloten.
Ontvang je andere opbrengsten dan uit de verkoop, zoals uitkeringen, subsidies, renteopbrengsten en bijdragen vanuit een overheidsinstelling of andere opbrengsten, zoals giften, of declaraties vanuit zorgverzekeraars? Dan vallen deze opbrengsten voor de regeling ook onder omzet.

Onderstaande link is nog niet geactualiseerd op basis van de besluitvorming in de Twee Kamer op 28 mei jl. maar geeft wel de nodige informatie:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/now/now-veranderingen-per-1-juni

Let op! U verlaat de site facily LAW Mediation! X Doorgaan