De huidige omstandigheden werken helaas ook door op het economisch klimaat in Nederland. De economie is met circa 11% gekrompen. Volgens de laatste berichten worstelt dagelijks 1 op de 5 Nederlandse gezinnen met financiële problemen en krijgen zij de eindjes moeilijk aan elkaar geknoopt. Ook zijn er veel bedrijven die moeite hebben alle facturen betaald te krijgen. Helaas moet er dan wel eens naar andere maatregelen gegrepen worden, zoals een gerechtelijke incassoprocedure. Het is echter niet altijd noodzakelijk direct met beslaglegging en rechtszaken te dreigen. Er zijn ook andere mogelijkheden.

Geldvorderingen incasseren

Hoe pakken wij onze incassotrajecten aan?

De buitengerechtelijke fase van een incassoprocedure

De incassoprocedure bestaat uit twee fases. facily LAW start altijd in de buitengerechtelijke fase, waarbij de debiteur gesommeerd wordt de openstaande facturen te betalen. Mocht deze debiteur de vordering toch niet betalen? Dan kunnen we in overleg met jou naar de rechter stappen om alsnog de betaling van de facturen af te dwingen.

Het starten van een incassotraject

Om een incassotraject op te starten, kun je je vordering met onderbouwende stukken indienen bij facily LAW incasso. Dat kan door een e-mail te sturen, maar ook door het uploaden van de betreffende stukken op onze client portal (zie de button op onze website, of op een mobiel device de optie in het menu). Na ontvangst door ons van alle stukken die betrekking hebben op de incassoprocedure, het ondertekenen van de opdrachtbrief en voorwaarden, starten wij direct de buitengerechtelijke (minnelijke) incassoprocedure.

Hoe verloopt een minnelijke incassoprocedure?

Na ondertekening van de opdrachtbevestiging wordt direct schriftelijk (per e-mail of per brief) contact met de debiteur opgenomen. Wij verzoeken hierin (nogmaals) de betalingen van de openstaande factu(u)r(en). In deze brief staat ook een overzicht van de kosten en zijn onze contactgegevens vermeld, zodat de debiteur rechtstreeks contact met onze incassospecialisten op kan nemen over de vordering.

Bij het uitblijven van contact met de debiteur, proberen wij een aantal malen contact te zoeken , om de mogelijkheden van een passende oplossing te bespreken. Lukt het dan nog niet om contact met de debiteur te krijgen, dan gaan wij over tot een sommatiebrief. Ook daarin zullen we, naast het vorderen van het verschuldigde bedrag, nog steeds een  minnelijke (betalings)regeling beproeven. Hierbij houden wij alle belangen van partijen in de gaten en houden wij ons aan de uitgangspunten rondom maatschappelijk verantwoord incasseren.

Afhankelijk van de situatie waarin de debiteur zich bevindt kan een buitengerechtelijke incassoprocedure verschillend verlopen. De meest voorkomende situaties zijn:

Volledige betaling
De debiteur betaalt het volledige bedrag in één keer aan ons, waarna wij jou als opdrachtgever berichten dat wij het dossier weer zullen sluiten en het factuurbedrag zullen doorstorten.

Betalingsregeling
De debiteur blijkt niet in staat het volledige bedrag in één keer te voldoen. Hierbij kijken wij gezamenlijk met de debiteur, en in goed overleg met jou als opdrachtgever, naar de mogelijkheid tot het treffen van een betalingsregeling. De debiteur zal dan het bedrag van de openstaande vordering in termijnen voldoen. Nadat de termijnen zijn voldaan, zullen wij het dossier sluiten en het factuurbedrag aan jou overmaken.

Een incassoprocedure zonder succes
In een enkel geval komt het voor dat een incassoprocedure geen resultaat heeft en dat de vordering niet toereikend genoeg is om een gerechtelijke incassoprocedure te starten. Hierbij zal, in overleg met jou als opdrachtgever, het dossier worden gesloten.

De gerechtelijke incassoprocedure

Wanneer de debiteur in een minnelijke incassoprocedure niet betaald heeft, kan ervoor gekozen worden facily LAW incasso in te schakelen voor het starten van een gerechtelijke incassoprocedure. Bij de gerechtelijke incassoprocedure wordt de debiteur gedagvaard om voor de rechter te verschijnen. Soms is het uitbrengen van een dagvaarding al voldoende om een debiteur te bewegen alsnog tot betaling van de vordering over te gaan. Indien betaling dan nog steeds uitblijft, volgt er een procedure bij de rechtbank en wijst de rechter aan het einde van deze procedure vonnis.

Voor de volledigheid vermelden we hieronder even stapsgewijs de stappen in de gerechtelijke procedure:

1. De dagvaarding
Wanneer de debiteur wordt gedagvaard om voor de rechter te verschijnen, wordt de rechter gevraagd de debiteur te veroordelen tot het betalen van de hoofdsom, de buitengerechtelijke kosten en de wettelijke rente. Daarnaast wordt ook verzocht de debiteur te veroordelen tot het betalen van de gerechtelijke kosten zoals griffierecht, salaris gemachtigde en de kosten van de deurwaarder.

2a. Het uitwisselen van stukken door partijen
Nadat de dagvaarding is uitgebracht door de deurwaarder mag de debiteur – binnen de termijn die gesteld wordt in de dagvaarding – antwoorden op de dagvaarding; dit heet “concluderen”. Bij de kantonrechter in zaken tot € 25.000,00 mag dit schriftelijk of mondeling. In andere zaken zal de debiteur zich door een advocaat moeten laten bijstaan, die deze conclusie schriftelijk bij de rechtbank moet indienen. Als de debiteur een conclusie ingediend heeft, volgt er nog een schriftelijke ronde; wij, als eisende partij, mogen nog één keer reageren op het verweer van de debiteur en de debiteur mag dat vervolgens ook nog één keer doen naar aanleiding van onze reactie. Na deze conclusies volgt het vonnis van de rechter.

2b. De debiteur concludeert niet n.a.v. de dagvaarding
Het is mogelijk dat de debiteur niet binnen de gestelde termijn concludeert. De rechter zal dan in de meeste gevallen de vordering toewijzen en uitspraak doen.

3. Het vonnis
De rechter doet uitspraak in een vonnis. Hierin geeft de rechter aan hoeveel de debiteur moet betalen en wie de gerechtelijke kosten op zich moet nemen. Vaak is het de verliezende partij die de gerechtelijke kosten moet voldoen.

4. Executie van het vonnis
In overleg met jou als opdrachtgever kan facily LAW het vonnis laten executeren door een deurwaarder. Hierbij zal voor een laatste maal geprobeerd worden de debiteur tot betaling te laten overgaan. Wanneer dit niet lukt, zal een executie van het vonnis plaatsvinden. Hierbij kan beslag gelegd worden op goederen, onroerende zaken en banktegoeden en dergelijke van de debiteur. De kosten voor de executie van het vonnis worden verhaald op de debiteur.

Gelukkig wordt het merendeel van de door ons in behandeling genomen incassoprocedures in het minnelijke traject al opgelost en is een gerechtelijke procedure vaak niet nodig.

Maatschappelijk verantwoord incasseren

facily LAW juristen en mediators ontzorgt haar klanten en biedt een totaalpakket voor incassovorderingen aan. Van aanmaningsbrief tot daadwerkelijke executie na een verkregen vonnis* en alles wat daar nog tussenin kan zitten. Hierbij volgen wij vrijwillig de NVI gedragscode.

Debiteuren kunnen onze incasso-specialisten telefonisch bereiken op maandag-, dinsdag- en donderdagochtend van 09:00 – 12:30 uur via telefoonnummer: 085 – 2 10 13 14, of per e-mail: incasso@facilylawmediation.com.

* executie van een vonnis gaat altijd via een deurwaarder. Wij zorgen voor de afwikkeling in samenwerking met de deurwaarder.
Let op! U verlaat de site facily LAW Mediation! X Doorgaan