Het kort geding intrekken. Wie betaalt de kosten?

In deze publicatie zullen wij uitleggen wat de consequenties zijn als je een kort geding intrekt. Maar voordat we daar verder op ingaan, even een korte toelichting wat een kort geding is en waar het voor kan dienen.

Wanneer een kort geding?
Een kort geding wordt vaak gebruikt om als pressiemiddel te dienen om een vordering op een ander partij af te dwingen. Als je immers iets van een ander partij te vorderen hebt, en je die partij vrijwillig niet tot nakoming van afspraken of het nalaten kan overtuigen, dan zou het met een vonnis in de hand wel kunnen lukken. Je kan immers het vonnis tot uitvoering laten brengen.

Hoe start het kort geding?
Een kort geding kan je starten als je een spoedeisend belang hebt en vooraf verlof van de voorzieningenrechter krijgt om de dagvaarding uit te brengen.

Maar wanneer is een vordering spoedeisend? Een vordering is spoedeisend als de eisende partij(en) zonder een vonnis – de voorlopige voorziening genoemd – in de knel komt doordat de gedaagde partij zijn verplichtingen niet nakomt. Denk aan een werkgever die het loon niet betaalt, een aannemer die zijn werk niet tijdig oppakt en jij met een half afgebouwde aanbouw zit, of een gedaagde die allerlei onjuiste informatie over je verspreidt. In deze gevallen is het wel duidelijk dat er snel gehandeld moet worden.

Als een vordering niet spoedeisend is, dien je een “normale” procedure te volgen, een zogenaamde bodemprocedure. De looptijd van zo’n procedure bedraagt over het algemeen maanden, daar waar een kort geding beperkt is tot weken.

Als er dus een spoedeisend belang aanwezig is en onderbouwd kan worden, dan kan het verlof bij de voorzieningenrechter aangevraagd worden. Voor deze aanvraag dien je de verhinderdata en de concept dagvaarding in te sturen naar de rechtbank. Op basis van de ingezonden aanvraag zal een marginale toets plaatsvinden en als die toetsing positief is, zal een behandelingsdatum afgegeven worden. Hierna kan de deurwaarder op pad met de dagvaarding.

Dagvaarding voor kort geding is uitgebracht, wat dan?
In onze praktijk zien wij met enige regelmaat dat een gedaagde alsnog voor de mondelinge behandeling over de brug komt en zijn acties staakt. In dat geval zal het kort geding niet langer nodig zijn en kan de mondelinge behandeling achterwege blijven.

Maar wat dan met de kosten van het kort geding?
Als de gedaagde, nadat hij de dagvaarding heeft ontvangen, alsnog overstag gaat en het gevorderde voldoet, dan kan de eisende partij besluiten de zaak geheel te laten vervallen of de voorzieningenrechter vragen zich uitsluitend over de proceskosten uit te spreken – lees: de gedaagde te veroordelen voor de proceskosten. Nu moet ik zeggen dat ik in heel veel gevallen zie dat partijen in goed overleg tot de oplossing komen en er geen verdere discussie bestaat over de proceskosten.

Maar het kan ook anders komen te liggen. Het kan namelijk zo zijn dat de eisende partij een kort geding start en de datum aanzegt middels de e-mail met daarbij de concept dagvaarding en daarna de dagvaarding voor het kort geding door de deurwaarder laat betekenen. De procedure is dan “formeel” gestart. Als de gedaagde dan al reageert, hetzij in de voorbereiding van de mondelinge behandeling naar de rechter, dan wel in een reactie aan de eisende partij, en de eisende partij moet concluderen dat zij helemaal geen zaak heeft, zal de eisende partij de zaak intrekken. Dan kan er een discussie komen over de kosten van de gedaagde partij.

Omdat er in het verleden binnen de rechtspraktijk verschillend gekeken werd naar de proceskosten, heeft de Hoge Raad op 3 juni 2016 heel duidelijk gemaakt hoe om te gaan met de kosten van de gedaagde in het geval zij zich wel al heeft voorbereid op de mondelinge behandeling.

Wat zegt de Hoge Raad over de kosten?
In het voornoemde arrest van de Hoge Raad is geoordeeld dat op het moment dat de eisende partij de procedure intrekt, de gedaagde aan de voorzieningenrechter het verzoek kan indienen zich alsnog uit te spreken over de kostenveroordeling. Daarbij heeft de Hoge Raad mee laten wegen dat in verband met de korte duur die de gedaagde is gegeven – meestal is de mondelinge behandeling binnen 1 à 2 weken na uitbrengen van de dagvaarding – de gedaagde al heel snel kosten moet gaan maken om zijn verdediging op te tuigen. Die kosten kunnen kosten voor rechtsbijstand zijn, maar ook interne kosten. Als dan het kort geding niet doorgaat, omdat de eisende partij er achter komt dat zij geen zaak heeft of misschien wel bewust gebluft heeft, dan komen de kosten voor rekening van eisende partij.

Krijg de gedaagde automatisch de kosten voor het kort geding vergoed?
De Hoge Raad heeft in het arrest ook daarop antwoord gegeven. Nee, de gedaagde krijgt het niet automatisch en zal hiervoor een verzoek bij de voorzieningenrechter moeten indienen. Dit verzoek kan daarnaast tot uiterlijk 14 dagen na de dag waarop het kort geding zou worden behandeld, ingediend worden. Komt de gedaagde partij na de 14 dagen, dan is het jammer.

Krijgt de gedaagde alle kosten vergoed?
Ook hierop volgt een nee, tenzij het een zaak is van intellectueel eigendom. In de wet is namelijk al bepaald dat in geval van een IE-procedure, de daadwerkelijke kosten kunnen worden toegekend, mits onderbouwd en bewezen. In alle andere gevallen worden de proceskosten berekend via de gebruikelijke procedure.

Komt het veel voor dat een kort geding wordt ingetrokken?
Het is voor te stellen dat als een vordering in een dagvaarding is opgenomen, dit wel indruk maakt bij een gedaagde partij. Het komt dan ook met grote regelmaat voor dat de gedaagde dan alsnog alles betaalt – of nalaat te handelen – waardoor de discussie tussen eiser en gedaagde gesloten kan worden.

Het intrekken van een kort geding door de eisende partij omdat er geen vordering bestaat, komt veel minder vaak voor. Daarmee wordt direct ook gezegd dat het wel voorkomt.

Maar het is natuurlijk goed nadenken of je het middel kort geding wel kan of mag inzetten. Met andere woorden, hier moet je niet te lichtzinnig over denken en maar rücksichtslos inzetten. De gevolgen kunnen immers zijn dat je alsnog met kostenveroordelingen geconfronteerd wordt.

Als jij een vordering hebt en de andere partij negeert je en doet gewoon niets met jouw vordering, raadpleeg dan de specialisten van facily LAW wat te doen. Soms is een kort geding de beste stap om te nemen, soms zijn er andere methoden die tot een oplossing kunnen leiden. Daarbij moet ook bedacht worden dat het opstellen van een kortgedingdagvaarding ook de nodige expertise vraagt. Ook daarin kunnen onze specialisten jou natuurlijk van dienst zijn.

Let op! U verlaat de site facily LAW Mediation! X Doorgaan